top news

کافئین درگیاهان زیادی از جمله لوبیا، قهوه، برگ چای وکاکائو وجود دارد و بیش از 90 درصد افراد به شکل...

ادامه مطلب:

کافئین یک بلور قلیایی سفید و تلخ مزه است. دارویی محرک که با توجه به نوع گیاه می تواند در دانه، برگ...

ادامه مطلب:

زایلیتول یک قند طبیعی ۵ کربنه است که استفاده از آن در کاهش پوسیدگی دندان بسیار موثر می باشد. این...

ادامه مطلب: